Общи условия

Общи условия за достъп и ползване на интернет страницата на „Юробанк България“ АД

1. Настоящата интернет страница (уеб сайт) с адрес www.digitalmall.pbpf.bg е собственост на „Юробанк България“ АД, „Банката“. Съдържанието на уеб сайта е предназначено да предоставя информация за Банката, бизнес линия „ПБ ЛИЧНИ ФИНАНСИ, ЧАСТ ОТ ПОЩЕНСКА БАНКА“ и нейните продукти и услуги до неограничен кръг лица (Потребители).
2. С осъществяването на достъп до сайта Потребителите чрез конклудентни действия удостоверяват, че притежават необходимите знания, умения и оборудване за осъществяване на връзка с интернет страницата.“Юробанк България“ АД няма да отговаря за вреди, причинени на техническото оборудване (хардуер, софтуер и др.) на Потребителя, настъпили по време на и/или при и/или във връзка с осъществяването на достъп (вкл. при опит) до информацията на сайта. Следва да се има предвид, че неоторизираният достъп и пребиваването в компютърната система, хостваща този сайт, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информацията съдържащи се в този сайт (вкл. и на хостващата компютърна система) е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.
3. Достъпът до този сайт е безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на комуникационна свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя и ще бъдат понесени от него при условията и тарифите на съответния телекомуникационен оператор.
4. Информацията, публикувана на този сайт, се отнася до „Юробанк България“ АД и предлагани от Банката продукти и услуги. Никаква част от нея не е и не може да бъде разглеждана, възприемана и/или интерпретирана като покана, предложение, оферта, реклама и/или друг търговски способ и/или като правен съвет. „Юробанк България“ АД отбелязва, че потребителското кредитиране е строго регламентирана дейност от Закона за потребителския кредит. Възможно е с оглед конкретните параметри и разпоредбите на закона действителна сделка да се различава съществено по част и/или всички характеристики публикувани на тази интернет страница.
5. Банкатаполага максимални усилия да предоставя актуална и точна информация на сайта относно продуктите и услугите си. Всяка публикация подлежи на промяна без предизвестие по преценка на и от „Юробанк България“ АД. Банката не поема нито изрични, нито подразбиращи се гаранции от какъвто и да е вид относно информация, публикувана на сайта.
6. „Юробанк България“ АД не носи отговорност за всякакви имуществени и неимуществени вреди, възникнали директно, индиректно, поради или свързани с достъп до този сайт и информацията на него. Банката не гарантира адекватността, точността или пълнотата на съдържанието на сайта. Потребителите са изцяло отговорни за оценката на използваемостта на информацията на сайта и носят пълната и безусловна отговорност за резултата от действия, предприети въз основа на информация предоставена чрез тази интернет страница.
7. „Юробанк България“ АД е въвела всички задължителни технически и организационни мерки и процедури изисквани съгласно Закона за защита личните данни, Общия регламент относно защита на личните данни  (Регламент (ЕС) 2016/679) и най–добрите международни практики в областта. „Юробанк България“ АД ще положи максимални усилия да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни и предоставена от Потребителите онлайн чрез попълнени електронни формуляри, електронна кореспонденция и/или електронна платформа за обслужване.
8. „Юробанк България“ АД притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата без изричното писмено съгласие на Банката. Всички посочени имена на продукти и услуги са регистрирани търговски марки и са собственост на „Юробанк България“ АД и/или изрично посочените им собственици. Достъпът до сайта не представлява по никакъв начин, форма, основание и/или предтекст разрешение за ползване, възпроизвеждане, модификация, разпространение и всякакви други правни и фактически действия с регистрираните търговски марки, публикувани на страницата.
9. В случай, че Потребителят получи достъп до други интернет страници чрез сайта www.digitalmall.pbpf.bg, „Юробанк България“ АД не е правила преглед, на който и да е сайт и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на друга интернет страница (включително и за действия на Потребителя предприети вследствие на възприемане на информация от друг сайт), до която потребителят е получил достъп.
10. Интернет страницата на „Юробанк България“ АД е насочена към неограничен кръг лица. Лица, на които е забранен достъпът до страницата и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. За неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.